Kleine modderkruiper

(foto: Jelger Herder)

De kleine modderkruiper ( Cobitis  taenia ) is een klein slangachtig visje (tot zo een 15 cm groot) dat voorkomt in zowel stilstaande als stromende wateren. Het is een typische bewoner van poldersloten. In Nederland komt de soort nog algemeen voor, verspreid over het hele land maar met een duidelijk zwaartepunt in het westen. Het uitgebreide netwerk van sloten in Nederland biedt volop leefgebied en de kleine modderkruiper staat in Nederland dan ook niet op de Rode lijst. In de rest van Europa zijn dergelijke wateren echter schaars en is de soort een stuk zeldzamer. Nederland heeft daarom de “Europese” verplichting om deze soort voor Europa te behouden en te beschermen. De kleine modderkruiper staat daarom op de Europese habitatrichtlijn en is ook in Nederland matig beschermd volgens de Flora- en faunawet.

 

Op de golfbaan : de kleine modderkruiper komt zeer algemeen voor op de golfbaan. Met name in de speciaal voor de golfbaan nieuw aangelegde wateren floreert de soort. De relatief kale en harde bodems vormen samen met de aanwezige waterplanten een optimaal leefgebied. De kleine modderkruiper is dan ook in bijna elk water op De Batouwe gevangen!