Grote modderkruiper

(foto: Jelger Herder)

De grote modderkruiper ( Misgurnus fossilis ) is een slangachtige, enigszins op een paling lijkende vis die maximaal zo'n 25 cm groot wordt. Het is een zeldzame soort die zeer hoge eisen stelt aan haar leefomgeving. Zo dienen wateren een goede modderlaag te bevatten en een goed ontwikkelde watervegetatie. Grote modderkruipers houden van ondiepe verlandende wateren. In deze wateren heerst een extreem milieu: in de zomer kan het water zeer warm worden, zuurstofloos worden of zelfs gedeeltelijk droogvallen. De grote modderkruiper is hieraan aangepast: ze kunnen ademen door lucht te happen aan de oppervlakte en deze door hun darmen te persen waarbij ze de zuurstof opnemen. Ook zijn ze instaat ingegraven in de modder van opgedroogde wateren enige tijd te overleven. Door deze eigenschappen kunnen ze voorkomen en overleven op plekken waar andere vissen dat niet kunnen. Op plaatsen met minder extreme omstandigheden worden grote modderkruipers vaak weggeconcurreerd door meer algemene soorten. In Nederland is de grote modderkruiper zeer zeldzaam en gaat het slecht met de soort. De grote modderkruiper is als kwetsbaar opgenomen op de Rode lijst. Ook staat de soort op de Europese habitatrichtlijn en heeft de soort in Nederland de strengste beschermingsstatus in de Flora- en faunawet: tabel 3.

Op de golfbaan: de grote modderkruiper was zonder meer de grootste verrassing op de golfbaan. De nieuwe wateren zijn (nog) niet geschikt voor de soort. Op een aantal plaatsen zijn echter oude slootjes die er al voor de aanleg van de golfbaan lagen blijven liggen en geïntegreerd in de golfbaan. Juist in deze oude wateren komt de grote modderkruiper voor. Er zijn zowel jonge als volwassen dieren gevangen wat wijst op een gezonde, zich voortplantende populatie!