• Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding

Rapporten en artikelen

Teken en ziekte van Lyme

In bijgevoegde pdf wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste gegevens welke van belang zijn voor tekenbeten en mogelijke ziekte van Lyme

Teken en ziekte van Lyme.pdf

Archief artikelen van Aktueel

- 17 maart 2016: "Lente in aantocht": 17 maart 2016.pdf

- 24 maart 2016: "De tjiftjaf voor het eerst gehoord in 2016": 24 maart 2016.pdf

- 1 april 2016: "Bloeiend speenkruid": 1 April 2016.pdf

- 1 april extra 2016: "Vos slacht gans": 1 april extra 2016.pdf

- 5 april 2016: "Baltsgedrag van de ijsvogel": 5 april 2016.pdf

- 11 april 2016: "Ree gespot in de baan": 11 april 2016.pdf

 

Vogels op de baan

Door de jaren heen is er veel werk verzet door de leden van CtG aangaande de waargenomen vogelsoorten en speciefiek de broedende soorten. Hiervoor waren destijds meer dan 100 nestkasten opgehnagen. Dit aantal wordt nu teruggebracht maar de houten kasten zijn wel vervangen door houtbetonkasten die veel beter bestand zijn tegen de weersinvloeden en tegen spechten. De kasten zijn ook lager opgehangen zodat er geen gevaarlijke klimpartijen meer nodig zijn. Vanaf 2012 heeft De Batouwe als enige golfvereniging in Nederland ieder jaar nauwgezet de kasten geïnspecteerd en de gegevens doorgegeven aan de stichting NestKast. 

In 2016 is onder leiding van Louis van Oort 6 keer een rondgang gemaakt over de baan verdeeld in drie maal een vroege ochtend en driemaal een avond sessie. De gegevens zijn vastgelegd volgens de Sovon BMP methode (Broedvogel Monitoring Programma).In 2016 zijn in totaal 550 mezen uitgevlogen (80% is koolmees) en een paar boomkruipers en roodborstjes. Zie hieronder de nestkasten rapporten.

Nestkastrapport_2012LR.pdf

Nestkastrapport_2013LR_0.pdf

Nestkastrapport_2014LR.pdf

Nestkastrapport_2015.pdf

Nestkastrapport_2016-LR.pdf

Golf en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De circa 10.000 hectare aan golfbanen in ons land vormen een groot groen landschap, waar veel vogels verblijven. De Koninklijke Nederlandse Golf federatie NGF en Vogelbescherming Nederland hebben daarom de handen in één geslagen met het project ‘Committed to Birds’. Zeven golfbanen, in vijf verschillende landschapstypen, hebben samen met Vogelbescherming gekeken naar welke soorten er op hun baan kunnen voorkomen en welk beheer ze voor die soort kunnen toepassen. Daarbij is onderzocht welke “droom” soorten mogelijkerwijs op de banen zouden kunnen thuishoren.

Dat project heeft het handboek ‘Vogels en golfbanen’ opgeleverd, waarin adviezen staan die golfbanen op hun eigen terrein kunnen doorvoeren. De zeven pilotbanen zijn: Golfbaan de Texelse, Kennemer Golf & Country Club, Oosterhoutse Golfclub, Leeuwarder Golfclub De Groene Ster, De Zuid Limburgse Golf- en Countryclub Wittem, Golfvereniging De Batouwe en Het Rijk van Nijmegen.
Het rapport is helder geschreven en geeft een duidelijk beeld van de huidige situatie qua vogelsoorten op de zeven pilot banen maar ook adviezen voor mogelijke verbetering. Klik op onderstaande link om het rapport te downloaden. 

Vogels_en_golfbanen.pdf

Informatie over SOVON en Vogelbescherming Nederland:

Sovon Vogelonderzoek Nederland is een non-profit organisatie die in Nederland het voorkomen en de ontwikkeling van Nederlandse vogels bijhoudt. Sovon kijkt daarbij naar de voor- of achteruitgang van vogels, en naar het hoe en waarom daarvan. Zie www.sovon.nl

Vogelbescherming Nederland is een onafhankelijke, landelijke natuurbeschermingsorganisatie. Een actieve vereniging die o.a. wordt ondersteund door bijna 150.000 leden, bedrijven en instellingen. Vogelbescherming is de Nederlandse partner van BirdLife International, de organisatie die wereldwijd opkomt voor vogels en hun leefgebieden. Vogelbescherming is opgericht in 1899 en in Nederland de organisatie voor de bescherming van wilde vogels en hun leefgebieden. Bij Vogelbescherming Nederland werkten op 31-12-2014 75 mensen die worden ondersteund door honderden vrijwilligers. Zie www.vogelbescherming.nl

Voor de beginnende vogelaar is de gids van Johan Bos aan te raden getiteld: "Vogels voor elke dag" van de KNNV. ISBN 978-90-5011-240-6. Het is een handig boekje met duidelijke illustraties en voldoende wetenswaardige tekst bij elke soort.

In onderstaande pdf is de aantalsontwikkeling gegeven voor broedvogels uit de compendium voor de leefomgeving. Dit laat zien dat tot en met 2011 er een lichte stijging is in de trend. Dit lijkt positief maar is vooral gestoeld op moerasvogels terwijl specifieke weidevogels (Grutto, Tureluur en Wulpen) snel in aantal afnemen door veranderingen o.a. van waterstandend en grasteelt in de veeteelt. Aantalsontwikkeling_van_broedvogels.pdf

Vlinders en Libellen

Voor het determineren van vlinders zijn er vele boeken en sites. De bekendste is wellicht de Vlinderstichting www.vlinderstichting.nl

Voor even snel een onbekende vlinder hier in Nederland op naam te brengen is er een prima App beschikbaar (Vlinders van Nederland). Een uitgebreid determinatiewerk is de Veldgids Dagvlinders van Noordwest Europa uitgegeven bij de KNNV ISBN 9789050115131. De actuele status van de aanwezige soorten is te vinden in de volgende Excel file: vlinderslibellenbatouwe2016.xlsx

Het jaarverslag en de gelopen routes op de Batouwe zijn te vinden op: verslagbatouwe2016.pdf en de route is een kml file die met Google Earth werkt : routesbatouwe.kml

Door de vele waterpartijen welke vaak omringd zijn door bomen en veel struiken waardoor beschutting volop aanwezig is hebben we een grote verscheidenheid aan libellen en juffersoorten. Voor de geïnteresseerde golfer is een handzaam boekje verkrijgbaar dat uitgegeven is door de Natuur en Vogelwacht Culemborg mede geschreven door Karin Verspui onze ondersteunende specialiste en de bekende libellen en vlinder specialist Kars Veling. Het is getiteld: "Libellen tussen Lek en Linge" en heeft ISBN 978-90-813725-1-0. Om in de baan tijdens het wachten op de tiebox gauw een libelle op naam te brengen dan is Libellen in Beeld van de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) een prima oplossing. Het is een smal boekje met uitklapkaart ISBN 978.90.5011.164.5 uit een grotere serie van de KNNV over allerhande biologische items.

Amfibiën en Vissen

Met betrekking tot het ruim aanwezige oppervlaktewater en de aanwezige vis en amfibieën is het streven van CtG om het karakter van de waterpartijen op de Batouwe naar de oude polderstructuur terug te brengen. Dit betekent dat het binnenkomende water, vanuit de aangrenzende polder afkomstig zo goed mogelijk in kwaliteit moet zijn. Een goede kwaliteit betekent vooral minder nutriënten. Op zich is de waterkwaliteit zeker niet slecht te noemen voor een landbouwgebied op kleigrond. Een mogelijkheid om de waterkwaliteit verder te verbeteren al bij de waterinlaat is een studie gedaan naar het toepassen van een helofyten filtersysteem. Daarnaast is in 2008 een bestandsopname gedaan naar vissen en amfibieën met de vindplaatsen. Het rapport is als pdf te downloaden.

Rap_Batouwe_water_vis_amfibie_2008.pdf

Flora

Alle planten en bomen zijn en worden in kaart gebracht en de 200 soorten welke we nu hebben zullen ongetwijdfeld in 2016 worden opgehoogd. 

Het overzicht is in de pdf te vinden: gegevens planteninventarisaties Batouwe tm 25-6-2016.

Zoogdieren

(in bewerking)